Privacy verklaring

De Regenboog uitvaartbegeleiding, gevestigd aan de Agnes Croesinklaan 11, 2636 HL te Schipluiden, is verantwoordelijk voor de verwerking en het beheer van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.regenbooguitvaart.nl Agnes Croesinklaan 11 2636 HL Schipluiden Tel.: 06-44 958 406
John van Kleef is de Functionaris Gegevensbescherming van ‘de Regenboog’ uitvaartbegeleiding, hij is te bereiken via john@regenbooguitvaart.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Regenboog uitvaartbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens welke u aan ons heeft verstrekt bij de aanname van een uitvaart, bij een voorbespreking en/of via de mail en telefoon voor het correct uitvoeren van de opdracht. De Regenboog uitvaartbegeleiding maakt op haar website geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. Bij de aanname van een uitvaart verklaart de opdrachtgever het volgende: – toestemming van de familie te hebben voor vermelding van de namen in de kaart. – foto’s op verzoek van de familie gemaakt door ‘de Regenboog’ en aan de familie overhandigd niet met derden te delen (de naleving hiervan ligt bij de opdrachtgever).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht – Geboortedatum
– Geboorteplaats – Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Foto’s van de uitvaart

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

De Regenboog uitvaartbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
–    Het kunnen uitvoeren van werkzaamheden voor het realiseren van een uitvaart naar uw wensen.
–    U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
–    Te weten wie de opdrachtgever en het aanspreekpunt is namens de nabestaanden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Regenboog uitvaartbegeleiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

WelkeTermijnReden
PersonaliaOnbeperktAls contact nabestaande
Adres OnbeperktAls contact nabestaande
TelefoonnummerOnbeperktAls contact nabestaande
E-mailadres2 jaarAls contact(en) nabestaande(n) t.b.v. de herdenking
Foto’s uitvaart 3 maandenOf korter na overdracht aan de betreffende familie

Delen van persoonsgegevens met derden

De Regenboog uitvaartbegeleiding verspreidt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ‘de Regenboog’ uitvaartbegeleiding.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar john@regenbooguitvaart.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u, samen met het verzoek, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vijf werkdagen, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Regenboog uitvaartbegeleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met john@regenbooguitvaart.nl.